Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tratament: CONFICON HOSTESSES SL

Finalitats del tratament:
• Pàgina web informativa.
• Gestió de consultes a través de formularis.
• Accés a l’àrea privada.

Legitimació del tratament:
• Consentiment exprés de l’interessat.
• Execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals.
• Interès legítim per al tractament de dades.
• Compliment d’obligacions legales.

Conservació de les dades
• Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a complir amb les finalitat recollides; sempre que l’interessat no revoqui el seu consentiment, així com per al compliment de les obligaciones legals.

Destinataris
• Les dades personals recopilades a través del lloc web no es transferiran a tercers. Sense perjudici d’aquells tercers que prestin serveis a CONFICON HOSTESSES SL amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.

Drets dels interessats
• Accés, rectificació, oposició, supressió (‘dret a l’oblit), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objeto de decisions individualitzades.

Lloc web:
• Pàgina web principal: https://www.conficon-hostesses.com
• Perfils en xarxes socials:
◦ Twitter
◦ Facebook
◦ Instagram

Informació addicional
• Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en les clàusules annexes que es troben a continuació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s’estableix en els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualssevol altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats de Tractament titularitat de CONFICON HOSTESSES SL , amb domicili social situat al carrer Francesc Gimeno, núm. 1 de Tortosa, 43500, Espanya i correu electrònic rgpd@conficon-hostesses.com

Quina presència té en les xarxes socials?

CONFICON HOSTESSES SL , compta amb els següents perfils en les principals xarxes socials d’Internet: Twitter, Instagram i Facebook.

Els usuaris, en unir-se a la pàgina de CONFICON HOSTESSES SL consent el tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. CONFICON HOSTESSES SL tindrà accés a la informació pública del perfil de l’usuari, podrà realitzar publicacions en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en el seu perfil així com realitzar actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari. De la mateixa manera, CONFICON HOSTESSES SL podrà utilitzar aquests perfils per a informar els seus usuaris de temes que consideri del seu interès, fins i tot a través de comunicacions personals i individuals mitjançant els canals establerts per les referides xarxes socials.

En aquest sentit, CONFICON HOSTESSES SL es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que realitzin comentaris a través de les seves xarxes socials. Sense perjudici que, d’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CONFICON HOSTESSES SL s’exoneri de qualsevol mena de responsabilitat derivada de qualsevol tipus de continguts publicats pels usuaris i seguidors en les seves xarxes socials.

CONFICON HOSTESSES SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la xarxa social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.
La xarxa social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

• Nom i cognoms.
• Número de telèfon
• Adreça de correu electrònic.

En alguns casos, és obligatòria l’emplenament d’un formulari per poder contractar amb nosaltres. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de contactar amb nosaltres a través de la pàgina web.

Per què i per a què tractem les teves dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o unes altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

• La pàgina web és totalment informativa sobre els serveis que ofereix CONFICON HOSTESSES SL . Les dades poden ser tractats per a respondre a les sol·licituds d’informació sobre aquests serveis.
• La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari ‘treballa amb nosaltres’ de la pàgina web es recol·lecta a fi d’estudiar la possibilitat de contactar amb nosaltres.

La pàgina web incorpora enllaços que faciliten l’accés a l’àrea privada a través de la qual CONFICON HOSTESSES SL es comunica i relaciona amb els seus usuaris registrats.

Les dades personals que s’obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT) titularitat de CONFICON HOSTESSES SL . Aquest s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que s’estableix en el RGPD; CONFICON HOSTESSES SL ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S’informa l’usuari de la possibilitat de retirar el seu consentiment en el cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 • Consentiment exprés per part dels usuaris en la compleció dels formularis per a la rebre comunicacions telefòniques per part de CONFICON HOSTESSES SL.
 • Interès legítim en relació amb les següents finalitats:

  Elaboració de perfils mitjançant la navegació en la pàgina web per part d’un usuari registrat, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les dades per a qualsevol altra finalitat.

  L’interès legítim de CONFICON HOSTESSES SL . consisteix a poder garantir que la nostra pàgina web romangui segura, així com ajudar-nos a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els nostres serveis. Totes les accions es realitzen amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i assegurar una experiència única de navegació i eventual contractació.

 • Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, col·laboració les amb Autoritats Públiques i/o eventuals reclamacions de tercers.
 • Quant temps conservem les teves dades?

  El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions; sempre que ho permetés la legislació aplicable.

  CONFICON HOSTESSES SL , es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-los degudament en les nostres bases de dades.

  A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

  De manera general, CONFICON HOSTESSES SL , no cedirà dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què els mateixos es puguin cedir a col·laboradors que prestin serveis a CONFICON HOSTESSES SL , amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests. En aquests casos, ens assegurem que els destinataris respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals. CONFICON HOSTESSES SL , procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa. Els tercers amb els quals CONFICON HOSTESSES SL contracta tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de protecció de dades vigent.

  En aquells casos en els quals la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

  On s’emmagatzemen les teves dades?

  Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen a Espanya (Malgrat de Mar, Barelona) dins de la Unió Europea (UE). Per a garantir un nivell protecció suficient dels quals s’enviïn a tercers països que no pertanyin a la UE, CONFICON HOSTESSES SL , prendrà les mesures tècniques i organitzatives suficients.

  Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?

  Vostès poden dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets mitjançant una comunicació escrita al següent correu electrònic: rgpd@conficon-hostesses.com

  En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades pots sol·licitar:

  Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu.

  Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.

  Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals.

  Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.

  Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te al fet que es continuïn tractant.

  Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.

  Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

  En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat competent en protecció de dades.

  Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

  L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades a través de qualsevol dels formularis incorporats en la web, exonerant a CONFICON HOSTESSES SL . de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis que empleni.

  CONFICON HOSTESSES SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

  S’exonera a CONFICON HOSTESSES SL de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CONFICON HOSTESSES SL , sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a ella.

  Quines mesures de seguretat apliquem per a protegir les teves dades personals?

  CONFICON HOSTESSES SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a CONFICON HOSTESSES SL . No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

  Per això, CONFICON HOSTESSES SL no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CONFICON HOSTESSES SL ; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesament de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CONFICON HOSTESSES SL.

  Com utilitzem les cookies?

  El lloc web i les xarxes socials de CONFICON HOSTESSES SL utilitzen cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació per aquestes. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

  Política de seguretat interna

  Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les seves dades personals s’han vist greument afectats en un termini màxim de 72 hores. A més, es notificarà als usuaris tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat.

  Modificació de la política de privacitat

  Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.